Hội thảo “Ngày nông dân không dùng tiền mặt”

Hội thảo “Ngày nông dân không dùng tiền mặt”