Health officials examine the COVID-19 vaccination at Branch No 2 of the National Hospital for Tropical Diseases in Hanoi (Photo: VNA)

Health officials examine the COVID-19 vaccination at Branch No 2 of the National Hospital for Tropical Diseases in Hanoi (Photo: VNA)

Health officials examine the COVID-19 vaccination at Branch No 2 of the National Hospital for Tropical Diseases in Hanoi (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *