haualenhb-1615781872-3.jpg

haualenhb-1615781872-3.jpg

Г-н Хау А Лень, член ЦК КПВ, заместитель председателя, генеральный секретарь ЦК Отечественного фронта Вьетнама, заместитель руководителя избирательного отдела ЦК Отечественного фронта Вьетнама. (Фото: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *