giaiphong2-1475915181-57.jpg

giaiphong2-1475915181-57.jpg

[19/12/2015 07:05:48] Sau Cách m?ng Tháng Tám nam 1945, th?c dân Pháp n? súng quay l?i hòng chi?m nu?c ta m?t l?n n?a. Tru?c tình hình dó, Trung uong Ð?ng dã quy?t d?nh phát d?ng cu?c kháng chi?n trong c? nu?c. Hu?ng ?ng L?i kêu g?i Toàn qu?c kháng chi?n c?a Ch? t?ch H? Chí Minh, dêm 19/12/1946, quân dân Th? dô Hà N?i dã n? phát súng d?u tiên m? d?u cu?c kháng chi?n, cùng quân và dân c? nu?c nh?t t? vùng lên kháng chi?n và dã giành du?c th?ng l?i, gi? v?ng d?c l?p, ch? quy?n c?a dân t?c. Trong ?nh: Ð?i doàn quân ta t? các c?a ô ti?n vào gi?i phóng Th? Ðô. ?nh: Tu li?u TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *