giaiphong19-1493430192-79.jpg

giaiphong19-1493430192-79.jpg

[27/04/2017 07:10:08] Sau th?ng l?i c?a Chi?n d?ch Hu? – Ðà N?ng và Chi?n d?ch Tây Nguyên, B? Chính tr? quy?t d?nh ti?n hành chi?n d?ch gi?i phóng Sài Gòn, l?y tên là Chi?n d?ch H? Chí Minh, b?t d?u t? ngày 9/4/1975. Tr?i qua 55 ngày dêm chi?n d?u th?n t?c, táo b?o, b?t ng?, ch?c th?ng, quân và dân Vi?t Nam dã tiêu di?t và làm tan rã hoàn toàn d?i quân hon 1 tri?u tên ngu?, thu toàn b? vu khí, phuong ti?n chi?n tranh và các can c? quân s? M?-ng?y, d?p tan b? máy ng?y quy?n t? trung uong d?n co s?, xoá b? ách th?ng tr? th?c dân m?i c?a M?, gi?i phóng hoàn toàn mi?n Nam vào ngày 30/4/1975, th?c hi?n tr?n v?n Di chúc thiêng liêng c?a Ch? t?ch H? Chí Minh “Ðánh cho M? cút, dánh cho ng?y nhào”, k?t thúc th?ng l?i cu?c kháng chi?n ch?ng M?, gi?i phóng hoàn toàn d?t nu?c, non sông thu v? m?t m?i. Trong ?nh: Xe tang quân Gi?i phóng ti?n vào chi?m Dinh Ð?c L?p, trua 30/4/1975. ?nh: Tr?n Mai Hu?ng -TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *