germany-1491289678-28.jpg

germany-1491289678-28.jpg

[06/01/2017 09:31:27] Do ?nh hu?ng c?a con bão Axel, nhi?u khu v?c t?i mi?n b?c Ð?c dã b? chìm trong bi?n nu?c, trong khi t?i mi?n nam, tuy?t roi dày d?n d?n nhi?u v? tai n?n giao thông. Các bang Schleswig-Holstein và Mecklenburg-Vorpommern ? mi?n b?c Ð?c là noi h?ng ch?u tác d?ng n?ng n? nh?t c?a bão Axel. T? t?i 4/1, m?c nu?c sông t?i nh?ng noi có mua to dã dâng cao d?n 2m, khi?n giao thông b? dình tr?. Trong khi dó ? mi?n nam Ð?c, tuy?t ti?p t?c roi dày trong n?n nhi?t có lúc xu?ng d?n -20 d? C ? các vùng núi. T?i bang Bayern, c?nh sát ghi nh?n có kho?ng 160 v? tai n?n giao thông ch? trong vòng m?t ngày, nhi?u g?p ba l?n so v?i m?c thông thu?ng. ? thành ph? Munich, th? ph? bang Bayern, ngu?i dân dã du?c huy d?ng cùng chính quy?n ti?n hành d?n tuy?t trên các du?ng ph? d? d?m b?o giao thông thông su?t. Theo d? báo, tình hình th?i ti?t t?i Ð?c trong nh?ng ngày t?i ti?p t?c di?n bi?n x?u và tình tr?ng ng?p l?t cung nhu tuy?t roi dày s? còn kéo dài. Trong ?nh: Tuyê´t phu? da`y tru?c tòa nhà Qu?c h?i Ðu´c ? th? dô Berlin ngày 5/1/2017. EPA/TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *