From left: “Hung dua“ (Catching coconuts) and “Danh ghen” (Jealousy) (Photo: VietnamPlus)

From left: “Hung dua“ (Catching coconuts) and “Danh ghen” (Jealousy) (Photo: VietnamPlus)

From left: “Hung dua“ (Catching coconuts) and “Danh ghen” (Jealousy) (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *