flight3-1561714524-82.jpg

flight3-1561714524-82.jpg

Maintenance engineers often experience noise-induced hearing loss or sore throats and sinus infection due to workplace pollution. (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *