emmanuelmac-1492741432-34.jpg

emmanuelmac-1492741432-34.jpg

[18/04/2017 15:44:40] Ngày 17/4, b?n ?ng c? viên du?c dánh giá có nhi?u ti?m nang nh?t trong cu?c b?u c? t?ng th?ng Pháp dã t? ch?c các bu?i mít tinh t?i th? dô Paris nh?m thuy?t ph?c nh?ng c? tri còn dang do d?, d?ng th?i dua ra nh?ng cam k?t m?nh m? trong giai do?n nu?c rút. Nhóm 4 ?ng c? viên d?n d?u (trong s? 11 ?ng c? viên) bao g?m Emmanuel Macron , Marine Le Pen, Jean-Luc Melenchon và Francois Fillon .Phát bi?u tru?c 20.000 ngu?i ?ng h? t?i Paris, ?ng c? viên Macron (trong ?nh) tuyên b?: “Ngày Ch? nh?t t?i, chúng ta s? chi?n th?ng, và dó s? là s? kh?i d?u c?a m?t nu?c Pháp m?i”. Ông Macron ?ng h? m?t nu?c Pháp “c?i m?, tin c?y và chinh ph?c” v?i s? tham gia d?y trách nhi?m c?a “th? h? m?i”. Ông Macron cung bác b? nh?ng cáo bu?c r?ng ông dã nh?n k? th?a hàng tri?u euro t? m?t ngu?i b?n quá c? và kh?ng d?nh dã kê khai chi ti?t các kho?n thu nh?p và chi tiêu t? nam 2009-2014. EPA/TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *