elderlypeop-1559875373-39.jpg

elderlypeop-1559875373-39.jpg

More than 50 percent of the elderly in vietnam enjoy monthly pensions and allowances. (Photo VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.