elderlypeop-1559875373-39.jpg

elderlypeop-1559875373-39.jpg

More than 50 percent of the elderly in vietnam enjoy monthly pensions and allowances. (Photo VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *