dtu4-1607928294-61.jpg

dtu4-1607928294-61.jpg

Подготовка риса для экспорта в продовольственной компании “река Хау”. (Фото: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *