dtu4-1602823473-95.jpg

dtu4-1602823473-95.jpg

Церемония открытия центра НИОКР Qualcomm в Ханое. (Фото: Корр. / Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *