dtu2-1602823288-62.jpg

dtu2-1602823288-62.jpg

Своими конкретными и практическими действиями компания Coca-Cola вносит позитивный вклад в развитие  Вьетнама. (Фото: Корр. / Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *