dinhtiendu-1561102542-79.jpg

dinhtiendu-1561102542-79.jpg

In 2018, State budget collection surpassed the estimate by 7.8 percent, with the central budget exceeding the target by 4.3 percent, and local budget reaching 12.5 percent higher than the goal. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *