diepvienng-1522160733-80.jpg

diepvienng-1522160733-80.jpg

B? Ngo?i giao Nga kh?ng d?nh Moskva s? dáp tr? vi?c các nu?c tr?c xu?t các nhà ngo?i giao Nga. Ngu?n tin trên nh?n m?nh Nga s? “dáp tr? tuong x?ng v?i t?ng nu?c m?t” và s? thông báo v? vi?c này trong nh?ng ngày t?i. Ngày 4/3 v?a qua, ông Sergei Skripal và con gái Yulia du?c tìm th?y b?t t?nh trên m?t chi?c gh? t?i m?t trung tâm thuong m?i ? thành ph? Salisbury, Anh. Phía Anh cho r?ng hai cha con ông Skripal b? tác d?ng c?a m?t ch?t gây tê li?t th?n kinh. Sau dó London kh?ng d?nh ch?t d?c này du?c phát tri?n t?i Nga và cáo bu?c Moskva liên quan d?n v? vi?c. Phía Nga kiên quy?t bác b? cáo bu?c này và kh?ng d?nh chuong trình phát tri?n lo?i ch?t d?c này không t?n t?i ? Liên Xô cu cung nhu ? Nga. Trong ?nh: C? c?a Liên minh châu Âu trên chi?c xe d?u ngoài B? Ngo?i giao Nga ? th? dô Moskva, ngày 21/3. AFP/TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *