dichucbac-1558147726-62.jpg

dichucbac-1558147726-62.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.