daccong1-1493435592-12.jpg

daccong1-1493435592-12.jpg

[01/03/2017 13:46:29] Ngày 1/3/2017, t?i t?nh Vinh Phúc, L? doàn Ð?c công 113 (Binh ch?ng Ð?c công) t? ch?c L? ra quân hu?n luy?n. Thu?ng tu?ng Nguy?n Phuong Nam, Phó T?ng Tham muu tru?ng quân d?i nhân dân Vi?t Nam d?n d?. Trong ?nh: Các chi?n si d?c công 113 duy?t d?i hình d?i ngu t?i L? ra quân hu?n luy?n. ?nh: An Ðang – TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *