cuba5-1522399190-36.jpg

cuba5-1522399190-36.jpg

Nh?n l?i m?i c?a Bí thu Th? nh?t Ban ch?p hành Trung uong Ð?ng C?ng s?n Cuba , Ch? t?ch H?i d?ng Nhà nu?c và H?i d?ng B? tru?ng C?ng hòa Cuba Raul Castro Ruz, T?ng Bí thu Ban ch?p hành Trung uong Ð?ng C?ng s?n Vi?t Nam Nguy?n Phú Tr?ng d?n d?u Ðoàn d?i bi?u c?p cao Vi?t Nam tham c?p Nhà nu?c C?ng hòa Cuba. Chi?u 29/3/2018, L? dón chính th?c và h?i dàm du?c t? ch?c tr?ng th? t?i Cung Cách m?ng ? Th? dô La Habana , C?ng hoà Cuba. Trong ?nh : Ð?ng chí Raul Castro Ruz, Bí thu Th? nh?t Ban ch?p hành Trung uong Ð?ng C?ng s?n Cuba , Ch? t?ch H?i d?ng Nhà nu?c và H?i d?ng B? tru?ng C?ng hòa Cuba dón T?ng Bí thu Nguy?n Phú Tr?ng. ?nh : Trí Dung – TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *