covid5-1597045418-88.jpg

covid5-1597045418-88.jpg

A soldier of Po Hen border post guides local households on how to use face masks properly (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *