covid19fig-1597395174-93.jpg

covid19fig-1597395174-93.jpg

Health workers tend to a patient in critical condition at the National Hospital for Tropical Diseases (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *