covid19fig-1597395023-26.jpg

covid19fig-1597395023-26.jpg

Thuy looks in the direction of her husband from the window of her department. (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *