coopmart-1574411686-61.jpg

coopmart-1574411686-61.jpg

Co.opmart supermarket chain has encouraged its customers to use fabric bags instead of plastic ones since 2011 (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *