collagejpg-1603790890-26.jpg

collagejpg-1603790890-26.jpg

Trung tâm được đảm bảo tính độc lập, chủ động và đủ thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ. Tại cấp huyện, các Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh thành lập từ năm 2014, theo mô hình trực thuộc Văn phòng Uỷ ban Nhân dân cấp huyện và tổ chức hoạt động theo cơ chế, nguyên tắc tương tự như Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *