childcancer-1560414604-54.jpg

childcancer-1560414604-54.jpg

Le Thi Huong, Tien’s mother, said she wondered why the horrible disease had afflicted her son, and she wished she could take his place (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *