childcancer-1560413146-60.jpg

childcancer-1560413146-60.jpg

The classroom covers only 25 sq.m. in the pediatric internal medicine department No. 3 of the Ho Chi Minh City Oncology Hospital (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *