childcancer-1560412481-32.jpg

childcancer-1560412481-32.jpg

The classroom is opened for child cancer patients at 2pm every Friday and Sunday (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *