charoen-1507004357-6.jpg

charoen-1507004357-6.jpg

A variety of Charoen Pokphand (CP) frozen meals are seen at a supermarket in Bangkok on November 18, 2016.

Charoen Pokphand (CP) Foods, Thailand’s largest food company, has agreed to buy the U.S.’s Bellisio Parent for 1.1 billion USD. / AFP PHOTO / LILLIAN SUWANRUMPHA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *