chandung3-1595402149-11.jpg

chandung3-1595402149-11.jpg

Đại sứ, Tiến sĩ Luận Thuỳ Dương (Học viện Ngoại giao). Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *