capture5-1597229165-20.jpg

capture5-1597229165-20.jpg

President Ho Chi Minh hosts Prince Norodom Phurissara, Minister of Foreign Affairs of Cambodia on January 10, 1968 (File photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *