capitallibe-1577179156-0.jpg

capitallibe-1577179156-0.jpg

Foot soldiers of the Capital Regiment advance to the Cua Nam area in the morning of October 10, 1954 (File photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *