campuchia2-1546503880-1.jpg

campuchia2-1546503880-1.jpg

Mass graves of innocent people killed by the Pol Pot genocidal regime are discovered after January 7, 1979 at the “Killing Fields” in Choeung Ek, about 17km south of Phnom Penh. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *