campuchia1-1546503929-75.jpg

campuchia1-1546503929-75.jpg

Cambodian people flee their home to Vietnam as they could not stand the Pol Pot enocidal regime. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *