cambodia6-1561090154-86.jpg

cambodia6-1561090154-86.jpg

                 The sentiment of Cambodian people given to Buddha’s soldiers (Photo VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *