cairangflo-1607332855-86.jpg

cairangflo-1607332855-86.jpg

Foreign tourists enjoy their breakfast of hu tieu (noodle soup), a famous dish at the Cai Rang floating market. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *