cairangflo-1607332797-41.jpg

cairangflo-1607332797-41.jpg

Foreign tourists taste pineapple, a signature fruit of the market (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *