cairangflo-1607332600-6.jpg

cairangflo-1607332600-6.jpg

Fruits are the most popular goods traded at Cai Rang floating market (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *