cairangflo-1607332584-62.jpg

cairangflo-1607332584-62.jpg

Cai Rang Floating Market is located on Cai Rang River, about 6km from the heart of Can Tho city. To reach the market by waterway, it takes about 30 minutes from Ninh Kieu wharf in the district of the same name. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *