Các ngân hàng lớn cam kết hỗ trợ nền kinh tế

Các ngân hàng lớn cam kết hỗ trợ nền kinh tế