borderguard-1597126190-89.jpg

borderguard-1597126190-89.jpg

Border guards have had to repress the pain of losing their beloved to focus on their duties (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *