borderguard-1597125726-26.jpg

borderguard-1597125726-26.jpg

Soldiers of the Dak Long border guard post in Dak Glei district, the Central Highlands province of Kon Tum, give disease prevention guidance to a local resident (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *