“Bit mat bat de” (Blind-man’s buff) (Photo: VietnamPlus)

“Bit mat bat de” (Blind-man’s buff) (Photo: VietnamPlus)

“Bit mat bat de” (Blind-man’s buff) (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *