bc3-1597394508-0.jpg

bc3-1597394508-0.jpg

President Ho Chi Minh having his picture taken with reporters covering the third National Party Congress in September, 1960 (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *