Bầu cử QH và HĐND: Cà Mau sẵn sàng cho Ngày bầu cử

Bầu cử QH và HĐND: Cà Mau sẵn sàng cho Ngày bầu cử