Bài tập Sudoku (sử dụng các số đếm 1,2,3,4 để hoàn thiện các chỗ trống sao cho mỗi hàng dọc, ngang đều có các chữ số trên)