artistxuan-1574757700-71.jpg

artistxuan-1574757700-71.jpg

Meritorious artist Xuan Bac, for example, has expanded his activities to various TV shows. With his reputation, he has become a representative of many charity programmes to lure the participation of the public (Photo courtesy of meritorious artist Xuan Bac).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *