anhtran2-1600228680-25.jpg

anhtran2-1600228680-25.jpg

The poster welcoming the 45th anniversary of the national reunification day on Dien Bien Phu street, in front of the President Ho Chi Minh Mausoleum.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *