anh24-1571398086-91.jpg

anh24-1571398086-91.jpg

Ai có bình dùng bình, ai có xô dùng xô, người người, nhà nhà kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt phát nước miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *