akp-1546505470-37.jpg

akp-1546505470-37.jpg

Journalist Keo Chandara, Deputy General Director of the Agence Kampuchea Presse (AKP)(Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *