aipamembers-1604381918-56.jpg

aipamembers-1604381918-56.jpg

NA Chairwoman and Chair of the AIPA 41 Nguyen Thi Kim Ngan and NA Standing Vice Chairwoman Tong Thi Phong, head of the Vietnamese NA delegation at the event, presided over the first plenary session of the AIPA 41 (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *