aipamembers-1604381617-54.jpg

aipamembers-1604381617-54.jpg

Together with parliamentary leaders of five AIPO members, NA Chairman Nong Duc Manh (front, centre) signs a document recognising the Vietnamese NA as an AIPO member in Singapore in September 1995 (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *